نام استاد عضو هیات علمی رشته و گرایش رتبه علمی
دکتر آذر کفاش پور  فردوسی مشهد مدیریت بازرگانی استاد
دکتر سینا نعمتی زاده دانشگاه آزاد اسلامی مدیریت بازرگانی دانشیار
دکتر یوسف زندی دانشگاه آزاداسلامی عمران دانشیار
دکتر  علیرضا موتمن شهید بهشتی مدیریت صنعتی دانشیار
دکتر امیر نجفی دانشگاه آزاداسلامی صنایع دانشیار
دکتر پیمان غفاری آشتیانی دانشگاه آزاداسلامی مدیریت بازرگانی دانشیار
دکتر  فرهادسلمانیان دانشگاه آزاداسلامی هوش مصنوعی دانشیار
دکتر حسین بوداقی دانشگاه آزاداسلامی مدیریت بازرگانی استادیار
دکتر رضا رستم زاده دانشگاه آزاداسلامی مدیریت زنجیره تامین دانشیار
دکتر مهدی زینالی دانشگاه آزاداسلامی حسابداری دانشیار
دکتر محمد رضا دلوی دانشگاه آزاداسلامی مدیریت بازرگانی دانشیار
دکتر محمد فاریابی دانشگاه تبریز مدیریت استراتژیک دانشیار
دکتر داوود کیخسروی دانشگاه آزاداسلامی کامپیوتر هوش مصنوعی استادیار
دکتر جمال برزگر خانقاه دانشگاه یزد حسابداری دانشیار
دکتر  فیض پور دانشگاه یزد اقتصاد دانشیار
دکتر محمد رضا مهربانپور دانشگاه تهران حسابدتری دانشیار

 

دکتر لاریسا خدادادی دانشگاه آزاد اسلامی مهندسی برق و کنترل استادیار
دکتر فرزین مدرس خیابانی دانشگاه آزاد اسلامی ریاضی کاربردی دانشیار
دکتر  تهمینه دانیالی دانشگاه آزاد اسلامی برنامه ریزی و توسعه روستایی استادیار
دکتر محمدهادی عسگری دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن مدیریت بازرگانی استادیار
دکترمرتضی محمود زاده دانشگاه آزاداسلامی صنایع استادیار