راهنمای نوشتن مقاله برای ارائه در کنفرانس

1. عنوان مقاله: عنوان مقاله باید مختصر، واضح و توجیهی باشد.

2. نویسندگان: نام و نام خانوادگی نویسندگان به همراه وابستگی سازمانی آن‌ها باید در ابتدای مقاله ذکر شود.

3. چکیده: چکیده باید شامل موضوع، هدف، روش‌های استفاده شده، یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد.

4. واژه‌های کلیدی: حداکثر 6 واژه کلیدی که موضوع اصلی مقاله را تعریف می‌کنند.

5. مقدمه: در این بخش، موضوع مقاله، اهمیت آن و سوالات پژوهش مطرح می‌شود.

6. مبانی نظری و پیشینه تحقیق: ارائه پیشینه تحقیق و چارچوب نظری که برای انجام تحقیق استفاده شده است.

7. روش‌شناسی تحقیق: شامل هدف تحقیق، مدل تحقیق، روش‌ها و ابزارهای استفاده شده برای جمع‌آوری داده‌ها، و روایی و پایایی ابزار.

8. تحلیل داده‌ها و نتایج: ارائه داده‌ها، تحلیل آن‌ها و نتایج به دست آمده از تحقیق.

9. نتیجه‌گیری و پیشنهادات: خلاصه‌ای از نتایج و پیشنهادات برای تحقیقات آتی.

10. منابع: ذکر منابع مورد استفاده در مقاله بر اساس شیوه نگارش APA یا دیگر استانداردهای معتبر.

با رعایت این موارد، مقاله شما آماده ارائه در کنفرانس خواهد بود.

برای دانلود فایل راهنما اینجا کلیک کنید.

راهنمای نگارش مقاله

شما می‌توانید از مجلات علمی و کتاب‌ها به عنوان منابع معتبر استفاده کنید.